Wierzymy, ze Pismo Swięte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Swiętego, i stanowi jedyna normę wiary i życia.

Wierzymy w Boga w Trójcy Swiętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Swiętego.

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Swiętego, narodzonego z Marii Dziewicy;

w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;

w Jego wniebowstapienie i powtórne przyjście w chwale.

Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez upamiętanie i wiarę w ewangelie, w chrzest i Wieczerzę Pańską.

Wierzymy w chrzest Duchem Swiętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

Wierzymy w jeden Kosciół, święty, powszechny i apostolski.

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.